تولید ملی

توضیح خاصی نیست...
فقط میخوایم تو این موضوع یه حرکت هدفـدار و هوشمنـدانه ای کرده باشیم...

البته دیر اقدام کردیم به کار (آقا خیلی وقته تأکید دارند)

... اللهم تقبل منّا ...